top of page

Impormasyon sa Seguro

 

Ang aming pagsasanay ay kinontrata sa karamihan ng mga pangunahing plano ng PPO, Medicare, at TriCare.  

 

Kami sa kasalukuyan  tanggapin ang mga sumusunod na HMO:

 

Ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na ang MediCal, Cal-Optima, MSI, at AIM ay HINDI tinatanggap sa aming pagsasanay.  

Mayroon kaming abot-kayang mga pagpipilian sa cash lamang, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.

bottom of page