top of page

IMPORMASYON NG PASYENTE

TUNGKOL SA IYONG PAGBISITA
Paghahanda para sa iyong appointment

1. Bago ang iyong unang pagbisita, mangyaring i-download ang sumusunod na mga form ng pasyente:

 

*Bago pirmahan ang "Pagkilala sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado" mangyaring basahin ang  HIPAA Notice of Privacy Practices .

2. Mangyaring i-print, punan at dalhin ang mga form na ito sa iyong unang appointment. Dapat mo ring dalhin ang iyong insurance card. Kakailanganin namin itong kopyahin para sa aming mga talaan.

3. Kapag nire-refer ng ibang doktor, mangyaring magdala ng mga kopya ng iyong mga medikal na rekord at mga resulta ng pagsusuri.

4. Kung natapos mo na ang lahat ng papeles na ito, mangyaring dumating 15 minuto bago ang iyong appointment. Kung hindi makumpleto, kakailanganin mong dumating nang maaga ng 45 minuto upang maging handa para sa iyong nakatakdang oras.

Mangyaring tawagan kami nang hindi bababa sa 24 na oras nang maaga kung kailangan mong kanselahin o baguhin ang iyong appointment.

bottom of page