top of page

Napi-print na Bagong Mga Form ng Pasyente para sa iyong kaginhawahan

Bago ang iyong unang pagbisita, mangyaring i-download ang mga sumusunod na form ng pasyente:

Palatanungan sa Kalusugan
Patakaran sa pananalapi
*Pagkilala sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado

 

*Bago pirmahan ang "Pagkilala sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado" (tingnan ang link sa itaas) mangyaring basahin ang HIPAA Notice of Privacy Practices.

 

Mangyaring i-print, punan at dalhin ang mga form na ito sa iyong unang appointment. Dapat mo ring dalhin ang iyong insurance card. Kakailanganin namin itong kopyahin para sa aming mga talaan.

 

Kapag nire-refer ng ibang doktor, mangyaring magdala ng mga kopya ng iyong mga medikal na rekord at mga resulta ng pagsusuri.

 

Kung natapos mo na ang lahat ng papeles na ito, mangyaring dumating 15 minuto bago ang iyong appointment. Kung hindi makumpleto, kakailanganin mong dumating nang maaga ng 45 minuto upang maging handa para sa iyong nakatakdang oras.

Mangyaring tawagan kami nang hindi bababa sa 24 na oras nang maaga kung kailangan mong kanselahin o baguhin ang iyong appointment.

 

Mga Form sa Pagpapalabas ng Mga Rekord na Medikal
 

Ilabas ang mga medikal na rekord mula sa ibang opisina sa The Women's Health Center

Ilabas ang mga medikal na rekord mula sa The Women's Health Center sa ibang opisina

bottom of page